HomeStichtingVisie

Visie

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: de ondersteuning en bevordering van de instandhouding van de Israëlitische begraafplaats te Oisterwijk in verband met de sociaal-maatschappelijke en cultuur-historische waarde van de begraafplaats. Dit met inachtneming van de voorschriften van de Joodse Codex zoals deze wordt gehanteerd en uitgelegd door het Opperrabbinaat voor Nederland en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (doen) onderhouden en restaureren van de joodse begraafplaats te Oisterwijk en het daartoe verwerven van (financiële) middelen.

Hoofdlijnen van beleid

Restauratie
De stichting heeft als doel om de Joodse begraafplaats in Oisterwijk, als Rijksmonument, voor de toekomst en het nageslacht te behouden. Herstel en restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van inspectierapporten van Monumentenwacht.

Duurzaam beheer en onderhoud
Het terrein inclusief begraafplaats en bosperceel worden beheerd en duurzaam onderhouden door het uitvoeren van maatregelen.

Onderzoek en kennisdeling
Het verrichten van onderzoek naar de geschiedenis van de begraafplaats en hierover publiceren en op andere wijzen te delen met belangstellenden.  

Ontsluiting en educatie
Om de begraafplaats te ontsluiten voor bezoekers worden open dagen gehouden, rondleidingen gegeven en uitleg gegeven aan groepen en schoolklassen over de cultuurhistorie van de joodse gemeenschap in Oisterwijk.

 

Voor de uitwerking van onze visie zie het actuele Beleidsplan.

Login